human heart

Օրթոպեդիա

A denture treatment is the best choice when dental filling is impossible and there is absence of one or several teeth. The type of denture treatment is selected individually for each patient and depends on extent of destruction of tooth, references of the doctor and the patient’s wishes. Denture treatment is possible with removable and non-removable prostheses. For a proper selection of treatment methods, a complete mutual understanding between the patient and the doctor is extremely important.

Ատամների պրոթեզավորումն անհրաժեշտ է այն դեպքերում, երբ պլոմբավորմամբ ատամի վերականգնումն անհնար է, կամ եթե բացակայում եմ մեկ կամ մի քանի ատամներ: Պրոթեզավորման տեսակն ընտրվում է անհատապես ամեն հիվանդի համար և կախված է ատամի քայքայման աստիճանից, բժշկի խորհրդից և հիվանդի նախընտրություններից: Պրոթեզավորում հնարավոր է կատարել շարժական և անշարժ պրոթեզների կիրառմամբ: Բուժման եղանակի ճիշտ ընտրության համար շատ կարևոր է հիվանդի և բժշկի միջև լիարժեք փոխըմբռնումը: