human heart

Hygiene

Բերանի խոռոչի մասնագիտացված հիգիենան հանդիսանում է ատամնաբուժական միջամտության, ինչպես նաև ատամների և լնդերի խնամքի անբաժան մաս։ Ատամնաբույժները խորհուրդ են տալիս բերանի խոռոչի հիգիենային ուղղված միջոցառումները անցկացնել նվազագույնը տարեկան երկու անգամ։ Առօրյա անբավարար հիգիենան, սուրճը, թեյը և ծխախոտը հանգեցնում են ատամնքարի և ատամնափառի առաջացմանը։ “Sar-o-yan” կլինիկայի ատամնաբույժները իրականացնում են եվրոպական մեթոդիկաներին համապատասխանող բերանի խոռոչի մասնագիտացված հիգիենա

Professional oral hygiene is an important and integral part of any dental treatment, as well as the part of teeth and gums care in general. Dentists recommend to carry out professional hygiene at least 2 times a year. The procedure is the removal of plaque, which accumulates on the teeth due to many factors. Unsatisfactory daily hygiene, strong tea, coffee, smoking lead to the formation of plaque and tartar. If you do not pay proper attention to hygiene, bacteria can cause many dental diseases.   Periodontists and hygienists of our Center conduct professional hygiene in medical and preventive purposes using certified European methods.